QUOC-HOANG, P.; XUAN-PHUONG, D.; TAT-KHOA, D.; XUAN-HUNG, L.; LAN-HUONG LUONG, T.; TRUNG-THANH, N. Optimization of milling process parameters for energy saving and surface roughness. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 3, p. 173-183, 15737508001573750800.