NGUYỄN MẠNH, H. Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 2, p. 132-142, 15737508001573750800.