LÊ THỊ, H.; NGUYỄN THỊ KIM, K. Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 2, p. 95-103, 15737508001573750800.