PHẠM ĐỨC, T.; TRẦN THẾ, T.; BÙI ANH, T.; HỒ XUÂN, B. Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 1, p. 63-72, 15685668001568566800.