ĐỖ ĐỨC, T.; VŨ TUẤN, ĐẠT. Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 1, p. 1-10, 15685668001568566800.