NGUYỄN ĐỨC, T.; ĐỖ ĐỨC, T. Thiết lập quy trình và chương trình thử nghiệm mỏi kéo thuần túy vật liệu kim loại trên máy thử nghiệm mỏi LFV 500-HH. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 2, p. 145-153, 15829092001582909200.