JUNG J., K.; TRI N.M., N.; XUAN TUNG, N.; TA DUY, H. Reinforcing cementitious material using single-walled carbon nanotube - nylon 66 nanofibers. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 1, p. 46-55, 15804036001580403600.