NGUYỄN SỸ ANH, T. Một vài ứng dụng của toán tử giả vi phân giải tích. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 5, p. 502-513, 16552260001655226000.