ĐOÀN HỒNG, ĐỨC; ĐỖ VĂN, T.; PHẠM MINH, P. Tính toán ổn định của tấm nano chiều dày biến đổi có vết nứt và có xét đến ảnh hưởng của hiệu ứng flexo. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 5, p. 470-485, 16552260001655226000.