NGUYEN THI YEN, L.; NGUYEN DUC, K.; CAO MINH, Q.; THAN THI HAI, Y.; BUI LE HONG, M. A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 4, p. 412-426, 9 dez. 7600.