TRINH THI, T.; NGUYEN LUONG, H. An applied grey wolf optimizer for scheduling construction projects . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 4, p. 397-411, 27 nov. 7600.