ĐOÀN PHƯỚC, T.; NGUYỄN THANH, T. Nghiên cứu chế tạo băng thử động cơ xe máy. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 3, p. 316-326, 16499556001649955600.