THÁI KHẮC, C. Ảnh hưởng của nano silic đến diễn biến một số tính chất cơ học ở tuổi sớm của bê tông tính năng cao. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 3, p. 243-252, 16499556001649955600.