NGUYỄN ĐĂNG, P.; HOÀNG THỊ MINH, H. Nghiên cứu biện pháp tiêu năng dòng chảy trong thân cống dốc trên đường giao thông – biện pháp bố trí mố nhám gia cường trong thân cống. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 2, p. 140-153, 16448868001644886800.