HUỲNH VĂN, Q. Phân tích tương tác hệ bể chứa-chất lỏng theo phổ phản ứng đàn hồi của tiêu chuẩn TCVN 9386:2012. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 2, p. 127-139, 16448868001644886800.