DU THI THU, T.; NGUYEN ANH, N. Algebra of polynomials bounded on some strips. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 1, p. 90-99, 16421796001642179600.