TRAN VAN, K.; AN THI HOAI THU, A. Optimal supercapacitor placement in an urban railway line. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 1, p. 75-89, 16421796001642179600.