NGUYỄN VĂN, H. Phân tích ảnh hưởng của gân vuốt đến sự biến mỏng thành và nhăn trong quá trình dập chi tiết hình côn thấp. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 8, p. 957-966, 16342308001634230800.