Trần Cao ThanhN.; NGUYỄN XUÂN, H.; NGUYỄN NGHĨA, B.; PHẠM MINH, H. Ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt GFRP được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 8, p. 932-944, 16342308001634230800.