NGUYỄN NGỌC, L.; TRƯƠNG VĂN, Q. Ảnh hưởng của hoá già đến sức kháng nứt của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm có tỷ lệ RAP cao . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 8, p. 920-931, 16342308001634230800.