NGUYỄN MẠNH, H.; TRẦN NGỌC, H.; BÙI TIẾN, T.; TRẦN VIỆT, H.; NGUYỄN DUY, T. Cập nhật mô hình cho cầu giàn thép đường sắt sử dụng thuật toán tối ưu tiến hoá lai. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 8, p. 866-881, 16342308001634230800.