Nguyễn Sỹ Anh, T. (1623690000). Biến đổi Fourier hàm suy rộng và nghiệm của phương trình đạo hàm riêng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(5), 646-659. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.11