Đặng Minh, T., & Trần Danh, H. (1623690000). Nghiên cứu quy luật thời gian xe đến thực tế với dòng giao thông hỗn hợp trên một số tuyến đường đô thị ở Hà Nội . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(5), 580-590. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.6