Vũ Văn, H., & Đỗ Đức, T. (1623690000). Xây dựng chương trình tính toán xác định số lượng đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(5), 565-579. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.5