Đỗ Xuân, Q., & Vũ Thị, N. (1623690000). Phân tích tĩnh dầm trên nền đàn hồi có kể đến sự không tiếp xúc giữa dầm và nền sử dụng phần tử dầm - nền dị hướng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(5), 552-564. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.4