Vũ Văn, N., & Phạm Văn, K. (1623690000). Sự phát triển của sóng Stem dọc đê tường đứng dạng rỗng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(5), 525-535. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.2