Huynh Trong, P., Lam Tri, K., Pham Trong, B., & Phan Huy, P. (1622048400). Application of self-produced artificial sand in the production of green mortar. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(4), 468-476. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.4.6