Đặng Việt, Đức. (9600). Một số phân tích và khảo sát thiết kế kháng xoắn cầu dầm hộp cong nhịp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(3), 356-368. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.3.10