Nguyễn Hồng, P., & Chu Quang , C. (9600). Nghiên cứu phân tích lún thực đo và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(3), 277-290. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.3.4