Nguyễn Văn, T., & Tạ Duy, H. (1613322000). Phân tích đặc trưng ngẫu nhiên của tần số dao động riêng của ô tô với nhiều tham số ngẫu nhiên. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(2), 215-226. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.2.7