Le Hong, L., Dao Duy, L., & Pham Duy, H. (7600). The effect of Vietnam’s nano-silica on mechanical properties of high-performance concrete. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(1), 76-83. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.9