Vuong Tai, C., Nguyen Khanh, L., Vu Huong, N., Dinh Nhat, Q., & Truong Van, A. (7600). Investigation of saltwater intrusion in thach han river system by mike hydro river package. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(1), 46-57. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.6