Nguyen Thu, T., Tran Ngoc, H., Pham Huy, K., Bui Xuan, C., & Bui Ngoc, K. (7600). Research on the effects of sulfur on characteristics of sulfur bituminous binder (SBB) and hot mix asphalt – sulfur (HMAS). Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(1), 33-45. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.5