Toan Trinh, D. (7600). Fuzzy-based quantification of congestion for traffic control. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(1), 1-8. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.1