Phạm Lê, T., & Nguyễn Đức, T. (1609088400). Xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách vận dụng trên đường sắt Việt Nam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(9), 1094-1106. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.9.8