Vũ Văn, T. (1609088400). Thiết kế bộ điều khiển H∞/LPV cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(9), 1061-1072. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.9.5