Thuy Anh, N., & Hai Bang, L. (8800). Development of ANN-based models to predict the bond strength of GFRP bars and concrete beams. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(7), 814-827. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.7.7