Phạm Văn, P., & Nguyễn Xuân, H. (1593277200). Một nghiên cứu số về ảnh hưởng đặc trưng lớp kết dính tới sự làm việc của dầm thép cánh rộng chịu uốn gia cường GFRP . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(5), 541-552. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.7