Nguyễn Thu, T., Trần Ngọc, H., Phạm Huy, K., & Bùi Xuân , C. (1593277200). Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt đến các chỉ tiêu Marshall . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(5), 526-540. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.6