Đỗ Xuân, Q., Lương Xuân, B., Hoàng Văn, T., Tạ Thị, H., & Vũ Thị, N. (1593277200). Xác định miền tần số dao động tự do của dầm có liên kết dị hướng bằng phương pháp thực nghiệm. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(5), 514-525. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.5