Đào Văn, Đông, Lư Thị, Y., & Nguyễn Ngọc, L. (1593277200). Đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính của công nghệ bê tông asphalt tái chế ấm . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(5), 472-485. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.2