Huy Nghia, N., Sy Sua, T., & Minh Hieu, N. (1590598800). Evaluating the maiden BRT corridor in Vietnam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(4), 336-346. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.4.3