Đỗ Đức, T., & Vũ Văn, H. (1587661200). Cơ sở lựa chọn các biểu thức tính toán sức cản cơ bản đơn vị đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(3), 305-316. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.3.14