Nguyễn Văn, N., & Đỗ Việt, D. (1587661200). Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(3), 295-304. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.3.13