Nguyễn Hữu, H., & Đàm Minh, H. (1576429200). Xác định tham số dao động của dầm bằng phương pháp Rayleigh . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(4), 320-329. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.19