Hồ Văn, Q. (1576429200). Thiết kế độ bền của kết cấu bê tông ở vùng khí quyển biển dựa trên xác suất. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(4), 299-308. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.17