Trịnh Xuân, T. (1576429200). Đặc tính điều động tàu: một vài bổ sung cập nhật mới . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(4), 245-253. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.12