Dao Thanh, T., & Thien Linh, V. (1573750800). A driver drowsiness and distraction warning system based on raspberry Pi 3 Kit. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(3), 184-192. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.3.26