Quoc-Hoang, P., Xuan-Phuong, D., Tat-Khoa, D., Xuan-Hung, L., Lan-Huong Luong, T., & Trung-Thanh, N. (1573750800). Optimization of milling process parameters for energy saving and surface roughness. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(3), 173-183. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.3.25