Nguyễn Mạnh, H. (1573750800). Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(2), 132-142. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.2.36